Skip links

KVKK

hayallerinizi şekillendiriyoruz

GENEL AYDINLATMA METNİ

POYRAZ PASLANMAZ, AISI 304, 309, 310, 316, 321, 430 Kalitelerde Paslanmaz Rulo, Sac, Boru, Profil, Çubuk, Köşebent, Kare, Altıköşe, Lama, Dirsek, Yaka, Nipel, Manşon konularında her türlü ölçü ve ebatlardaki ürün yelpazesini geniş tutarak, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla, ürünlerini stoklarında hazır bulundurmaktadır. sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kanun uyarınca, “Dudullu OSB.Mah. OSB 2.Cad.No:35 Nato Yolu Üzeri,34775 Ümraniye/İST/ Türkiye” adresine iletilmesi,” adresinde mukim POYRAZ PASLANMAZ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
POYRAZ PASLANMAZ kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirir. Bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz POYRAZ PASLANMAZ tarafından;
1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
2. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
3. Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
4. İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,
5. İş ve sözleşme ilişkisi kapsamında ilgili iş süreçlerinin sağlıklı yürümesi için gerekli yükümlülüklerimizi yerine getirmek
gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak Bina güvenliği konusunda görevli şirket ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; POYRAZ PASLANMAZ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından; e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; isim soyisim, T.C. Kimlik no ve diğer kimlik bilgileri, Sürücü Belgesi Bilgileri, araç plaka ve ruhsat bilgileri, Telefonu, mail adresi, POYRAZ PASLANMAZ sistemleri kullanıcı adı, IP adresi, güvenli alanlar giriş çıkış bilgileri, imza sirküleri, kimlik fotokopileri gibi kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve POYRAZ PASLANMAZ’ ın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Dilediğiniz zaman POYRAZ PASLANMAZ’ ya başvurarak kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir.
2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir.
4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir.
5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir.
6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak POYRAZ PASLANMAZ’ a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;
Başvuru formu
https://www.poyrazpaslanmaz.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Kanun uyarınca, “Dudullu OSB.Mah. OSB 2.Cad.No:35 Nato Yolu Üzeri,34775 Ümraniye/İST/ Türkiye” adresine iletilmesi,
http://www.poyrazpaslanmaz.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun poyrazpaslanmaz@hs01.kep.tr veya kvkk@poyrazpaslanmaz.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular POYRAZ PASLANMAZ tarafından reddedilecektir. POYRAZ PASLANMAZ’ a işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.