Skip links

Etik Değerler

hayallerinizi şekillendiriyoruz

Etik Davranış Kurallarımız
POYRAZ PASLANMAZ çalışanlarının benimsemesi gereken etik davranış kuralları aşağıda belirtildiği gibidir.
Temel Etik Değerlerimiz;
1. Dürüstlük ve Şeffaflık: Poyraz Paslanmaz Çelik Servis Merkezi çalışanlarının iş esnasında ya da günlük hayatlarında sorumluluklarıyla ikileme düşmeyecek kadar dürüst olmaları beklenmektedir.Çalışanlardan tüm müşterilerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve diğer paydaşlara saygılı olması beklenir.
2. Adalet ve Güven: Hukuk, kurallar ve en önemlisi hak; bunun yanı sıra standartlara/normlara uygunluk çalışma prensiplerimizin en önemli belirleyicilerindendir. Çalışanlardan tüm müşterilerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve diğer paydaşlara güven duyması ve güven vermesi, adil olması beklenir.
3. Eşitlik ve Adalet: Çalışanların işe alınması, terfi ettirilmesi ve ücretlendirilmesi gibi insan kaynakları faaliyetleri POYRAZ PASLANMAZ tarafından; ırk, renk, dil, din gözetmeksizin uygulanır. POYRAZ PASLANMAZ çalışanları da; çalışma arkadaşlarına, yöneticilerine, iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve tüm dış paydaşlarına karşı görev, sorumluluk ve davranışlarında bu hususlara dikkat eder.
4. Gizlilik ve Mahremiyet: POYRAZ PASLANMAZ çalışanları, yöneticileri, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm dış paydaşlarının kişisel ve örgütsel bilgilerinin gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu tür bilgilerin toplanması, kullanılması, açıklanması, saklanması, erişilmesi ve aktarılması kanuna uygun bir biçimde yürütülmektedir. POYRAZ PASLANMAZ kişisel bilgileri adil, yasal ve şeffaf bir biçimde toplamaktadır ve yalnızca işlendiği amaç için yeterli kişisel bilgi işlemektedir. İşlendiği amaç doğrultusunda doğru, tutarlı, eksiksiz ve güncel kişisel bilgi, POYRAZ PASLANMAZ tarafından önemsenmektedir. POYRAZ PASLANMAZ bu konuda kişisel bilgilerin korunması ile ilgili gerekli işleyiş komiteleri ile kanunlara uygun olarak çalışılmasını, korunmasını, üçüncü kişilerle paylaşılmamasını sağlamakla ilgili gerekli tedbirleri alır. POYRAZ PASLANMAZ çalışanları da yetkilendirildiği derecede paylaşımda bulunarak gizlilik ve mahremiyet kurallarına uymakla mükelleftir.
1. ÇALIŞANLAR
1. Çalışanlarımız, pozisyonu ne olursa olsun görevleri ile ilgili konularda gerekli tüm kanun, yönetmelik vb. bilgileri detaylı ve güncel olarak bilmeli ve bunlar çerçevesinde çalışmaya özen göstermelidir.
2. Poyraz Paslanmaz çalışanları şirket içinde ve şirketi temsil ettiğini hatırlayarak şirket dışında da genel ahlakî davranışlara aykırı hareketlerde bulunmamalıdır.
3. Çalışma şartları ve disiplini ile ilgili, şirket içinde yayınlanan veya duyurulan talimat, işlem adımı, uygulama esası ve benzeri bildirimleri takip etmeli ve bunlara uygun davranmalıdır.
4. Çalışma ortamının verimliliğini ve düzenini davranış, tutum, tehditkâr konuşma vb. rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır.
5. Siyasi, sosyal ve dini görüşlerini çalışma ortamında başkalarını rahatsız edecek şekilde ifade etmemelidir. Bununla birlikte dini veya siyasi anlam veya toplumsal görüşü ifade eden giysi ve semboller kullanmaktan kaçınarak, iş yeri ve işe uygun giysiler kullanılmasına özen göstermelidir.
6. Gerek müşteriler ve tedarikçiler ile iş ilişkisi nedeniyle gerekse üçüncü şahıslar ve kurumlar ile şahsi yaşadıkları sorunlar nedeniyle yargı organlarına intikal eden uyuşmazlıklar/davalar vb. durumlarını mutlaka İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirmelidirler.
7. Kadın-erkek, dil, din, ırk ayrımı kapsamında değerlendirilebilecek veya ima yoluyla bile olsa bu alanlarda ayrımcılık içeren ifade ve tavır gösterilmemelidir.
8. Çalışanlar görevlerini gerektiği şekilde ve ahlaki, çevreye duyarlı, etik şekilde yerine getirmelidir. Şirketin tüm varlıklarına özen gösterilmeli, olası kayıp ve zararlara karşı korunmasına ve şirket içinde kalmasına özen gösterilmelidir. Varlıklar; eşya, yapı, tesisat, makine, ekipman, bilgisayar, bilgi ve aynı zamanda fikri mülkiyet, patent, iş yapış şekli (know-how) gibi soyut kavramları da içerir.
9. Etik kurallara uygun olmayan her türlü bildirimler açık kimlik ve imzalı verilmelidir, özel durumlarda İnsan Kaynakları'na ayrıca sözlü olarak aktarımlar yapılabilir.
10. Çalışanların karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir. Basiretli çalışanlar olarak iletişimin kesilmesini sağlayacak tavır ve davranışlarda bulunmamalı, sürekliliği teşvik edecek şekilde yaklaşımlar sergilenmelidir.
11. Çalışanlar, şirketin yönetiminden onay ve bilgi alınması haricinde ve şirket ile rekabet gerektirmeyecek konularda doğrudan veya dolaylı olarak ticari işlerde çalışma veya işletme açma çalışmalarında bulunmamalıdır. Şirketin hissedarı olduğu şirketler dışında ve sektörde olan veya sektöre fayda sağlayan şirketlerde, POYRAZ PASLANMAZ Yönetim Kurulu onayı olmaksızın ücretli veya ücretsiz, yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmamalıdır.
12. Çalışanlar görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmî evrak üzerinde tahribat yapmaları kabul edilemez. Doğru ve kesin bilgi temin etmesi, yanlışlıkla veya kasten eksik bilgi ve belge vermemesi gerekmektedir.
1.1 Bilgi ve Veri Güvenliği
# Şirkete ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, yönetici, çalışan/müşteri bilgileri, şirket içerisinde derlenen tüm bilgiler, materyal, program ve dokümanlar ve diğer tüm yazılım ve donanımlar, anlaşmalar, sözleşmeler, ürünler gizlidir ve şirkete aittir. Şirkete, şirketin müşteri ilişkisinde olduğu tüm gerçek veya tüzel kişilere ait her türlü bilginin 3. şahıslara aktarılması, ticaretinin yapılması, şirket ve müşteri dokümantasyonunun yazılı veya bilişim yolu ile şirket dışına çıkarılması kanunen yasaktır.
1.2 Yasal Sorumluluklar
# Çalışanlar, çalışmalarını yasalara uygun, zamanında ve anlaşılır, tam olarak sunmakla yükümlüdür. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen tüm faaliyet ve işlemler ülkemiz/ülkeler mevzuatlarına ve hukuka uygun biçimde yürütülür. Şirket çalışanları hiçbir koşulda sektör içinde veya benzer faaliyet alanlarında rakiplerle fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek anlaşmalar, mutabakat ve işbirliği anlamına gelebilecek, Rekabet Kuralları ve Kanunları'na aykırı ilişki ve işlemlerde bulunamaz.
1.3 Çıkar Çatışmaları
# Şirket çalışanları yetkili satıcılar ve iş ortakları ile olan ilişkilerinde çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek samimi ilişki kurmamalı, ilişkinin iş odaklı bir seviyede yürütmeye özen göstermeli, özellikle şirketin bilgisi dışında yanlış ya da olumsuz bir imaj yaratabilecek sosyal ortamlarda (yemek, gezi vb.) abartılı davranışlardan kaçınmalıdır. Şirkette karı ve koca ve/veya yakın akraba bağında olan kişiler (üçüncü dereceye kadar) aynı iş kolunda alanında veya ast-üst ilişkisi içinde olmamalarına özen gösterilmeli, bu durumun oluşması halinde suiistimal veya düşünceye sebebiyet vermemek adına, en kısa sürede görev alanları değiştirilmeli, çalışanların da özel hassasiyet göstermeleri gerekir. Çalışanlarımız görev ve yetkilerini kötüye kullanarak veya her ne surette olursa olsun kendisine veya diğer kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak maddi fayda sağlamaları, başkalarına yarar sağlama vaadinde bulunmaları kanunen yasaktır.
1.4 Hediye Kabul Etme Usul ve Esaslar
# Çalışanların, tarafsızlıklarını etkileyebilecek nakit para veya nakit benzeri hediyeleri kabul etmemeleri temel prensiptir. Ancak, zorunluluk durumunda azamî değeri 250,00 USD tutarını aşmayan hediyeler ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. kabul edilebilir. Rüşvet algılanabilecek durumlar yaratılması veya komisyon verilmesi, alınması kabul edilemez. Şirket varlık ve olanakları, şirket çıkarı olmaksızın şirket işleri dışında kullanılamaz. Aynı şekilde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayan hiçbir bağış, yardım kuruluş ve şahıslara yapılamaz.
1.5 Şirket Ekipman, Varlık ve Kaynaklarının Korunması
# Şirket çalışanları şirket varlıkları, ekipmanları korunması doğrultusunda iyi niyet prensipleri çerçevesinde hareket etmelidir. Şirket çalışanları varlıkların kullanılmasında tasarruf ilkelerini gözetmenin yanında, hırsızlık, suiistimal ve benzeri zararlardan korunması ve kollanması ve bu varlıkların kişisel amaçlar için kullanılmaması hususunda dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir. (Varlıklar; eşya, yapı, tesisat, makine, araç, ekipman, bilgisayar, bilgi sistemleri ve her türlü maddi varlıkları ve aynı zamanda fikri mülkiyet, her türlü patent, iş yapış şekli gibi soyut kavramları da içermektedir.)
1.6 Medya İlişkileri, Reklam ve Röportaj Verme
# Gazete, dergi, televizyon gibi medyada kullanılacak her türlü röportaj ve açıklama talebi öncelikle Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile görüşülerek, Şirketin iletişim ve reklam stratejileri doğrultusunda veya onaylayacağı kişiler, metinlerle cevaplandırılacaktır. Çalışanların, şirketin izni olmadan şirket ile ilgili konularda beyanda bulunması, seminerlere katılması, yazılı, sözlü, görsel basına bir açıklama yapması yasaktır. Aynı zamanda onaysız olarak Şirketteki unvanını da kullanılarak, makale, yazı, resim gönderemez. Sosyal medya ortamında, kamuoyu nezdinde Şirketin ve hissedarlarının itibarını ve kurumsal kimliğini olumsuz etkileme ihtimali gözetilerek beyan ve sorumluluk doğuracak yorumlarda, fotoğraf ve beyanlarda bulunulamaz.
1.7 Hukukî Konular
# Şirket çalışanlarının hangi sebeple olursa olsun (tanık olarak dinlenmek üzere veya suçlanan sıfatıyla) herhangi bir kanuni veya resmi soruşturmaya dahil olmaları, tutuklanmaları veya mahkum edilmeleri durumunda, öncelikle yöneticilerini ve İnsan Kaynakları Birimini bilgilendirmeleri gerekmektedir.
1.8 Yönetici Sorumlulukları
# Yönetim sorumluğu taşıyan Yöneticiler, uygun kültür ve çalışma ortamının oluşturulmasını, sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür. Çalışanların, etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimleri iletmeleri hususunda çalışanlarına destek olur. Sorumluluğu altındaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlar.
2. ŞİRKET
# Şirket; çalışanları, iş ortakları, hissedarları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, çevre ve toplum nezdinde güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarla ilişkilerde dürüstlük ve güvenilirlik esastır.
2.1 Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
# Şirket, tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinir; çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlar. Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin alınmasını destekler. Çalışanlara dürüst ve adil, kişisel alanlarına saygılı yaklaşılır. Çalışanların hakları zamanında, eksiksiz olarak yasa, yönetmelik ve uygulama esaslarında belirlenmiş esaslara göre ödenir.
2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği
# Şirket için her koşulda öncelik iş sağlığı ve güvenliğindedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilir ve gerekli önlemler alınır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda “önleyici yaklaşım” ve “sürekli iyileştirme” prensipleri uygulanır. İş hayatı ile ilgili ve gerekli kıyafet ve ekipmanı sağlar. Sağlık ve güvenlik tedbirleri değişen şartlara uygun hale getirilir, gerekli eğitimler verilir.
3. YÜRÜTME
# Bu işleyişin sürecine uygun işlemesi ve dokümanlardan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı sorumludur.